polski angielski niemiecki
środa, 25 listopada 2015 r. Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Informacja - Zakończenie Projektu

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni z dniem 30.12.2011r. zakończył realizację projektu systemowego pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Lubochnia, którzy są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni, niepełnosprawni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na pozyskanie zatrudnienia.

W ramach powyższych działań zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:

Ø instrument aktywizacji społecznej – zajęcia z psychologiem oraz szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera

Ø instrument aktywizacji zawodowej – zajęcia z doradztwa zawodowego

Ø instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenie zawodowe –kucharz małej gastronomii oraz szkolenie zawodowe – palacz C.O

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano:

Ø wyjazd integracyjno-turystyczny w Bieszczady dla uczestników projektu oraz ich najbliższego otoczenia

Ø spotkanie mikołajkowe dla uczestników projektu oraz personelu zaangażowanego w powyższy projekt

Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona była praca socjalna. Uczestnicy projektu mieli zapewnione zasiłki celowe, przeznaczone na cele bytowe w ramach tzn. wkładu własnego wniesionego przez GOPS do budżetu wniosku. 

Galeria